Stowarzyszenie BORIS zaprasza na warszawskie organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące zasad tworzenia biznes planów oraz jego realizacji. Organizacja pozarządowa powinna działać tak samo profesjonalnie jak firma. Stworzenie biznes planu pomaga w zaplanowaniu nie tylko działań programowych, ale także struktury ich finansowania, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsięwzięcia i utrzymania się organizacji na rynku. Termin: 04.07.2012r. , w Warszawie.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób zarządzających organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ekonomii społecznej z zasadami tworzenia biznes planów oraz jego realizacji.
Podczas szkolenia uczestnicy/ki:
• dowiedzą się po co organizacjom pozarządowym biznes plan
• zyskają wiedzę na temat elementów składowych biznes planu, tj. opis przedsięwzięcia i organizacji; analizy rynku i konkurencji; cele długoterminowe i krótkoterminowe organizacji, budżetu: koszty vs. przychody; analizy SWOT organizacji; planu działań fundraisingowych i marketingowych; planu finansowego

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:
ukończyli 18 lat,
świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji),
wypełnią i podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 27 czerwca 2012 r.:
• mailem na adres: izaj@boris.org.pl
• osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92)

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWIES” ( POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Komentowanie zostało zamknięte.