Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie 3 jednodniowych seminariów „Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”  z udziałem przedstawicieli  instytucji samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych Subregionu Ostrołęckiego w ramach projektu „Profesjonalni w działaniu – wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej  i organizacji pozarządowych w Subregionie Ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: do 24 lutego 2014, do godz. 12:00.
W załączeniu:
Treść zapytania ofertowego
Zał.1 – formularz oferty
Zał.2 – wzór umowy
Zał.3 – oświadczenie o braku powiązań
Zał.4 – wykaz szkoleń

Komentowanie zostało zamknięte.