AKTUALNE INFORMACJE O SZKOLENIACH ZAMIESZCZAMY W SERWISIE: WARSZAWA.NGO.PL/SCWO

Infolinia: 22 828 91 23

e-mail: scwo@warszawa.ngo.pl

ARCHIWUM projektu SCWO 2016 – 2018

SZKOLENIA to jednodniowe spotkania z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Otwarty nabór na nie  prowadzony jest każdorazowo przed szkoleniem. Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

 • prawne aspekty funkcjonowania organizacji (zakładanie organizacji, dostosowanie się ngo do obowiązujących przepisów)
 • planowanie strategiczne
 • pozyskiwanie środków na działalność (małe granty, tryb konkursowy, składanie projektów z własnej inicjatywy)
 • budżetowanie
 • księgowość
 • udział ngo w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji
 • odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza, udział w przetargach
 • standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych
 • pisanie i rozliczanie projektów
 • współpraca organizacji pozarządowych z biznesem

SZKOLENIA DLA URZĘDNIKÓW I ORGANIZACJI to program szkolenia wspólnego dla urzędników i organizacji pozarządowych oparty na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” wypracowanym przez organizacje i Departament Pożytku Publicznego MPiPS. Podczas szkolenia osoby uczestniczące, w oparciu o zapisy PRW i rocznych programów współpracy dyskutują i wypracowywują optymalne modele współpracy. Szkolenia realizowane są w biurach Komisji Dialogu i dzielnicach.

OTWARTE SEMINARIA  to spotkania tematyczne mniej formalne (krótsze i dla większej liczby osób jednorazowo) niż szkolenia. Organizowane są dla organizacji pozarządowych oraz urzędników. Lista seminariów jest opracowywana na bieżąco, z uwzględnieniem zgłoszeń ze strony organizacji oraz trenerów i konsultantów.

WEBINARIA to rodzaj internetowego szkolenia/seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast. Uczestnicy mogą brać udział w wydarzeniu będąc w domu, podróży, w przerwie miedzy zajęciami itp. Tematy webinariów dotyczą najbardziej priorytetowych kwestii dla warszawskiego sektora np. zmian w ustawie o pożytku, zmian w wytycznych miasta dotyczących np. rozliczeń finansowych, obowiązków wynikających np. z zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych, zmian w ustawie o stowarzyszeniach itp.


SPOTKANIA SPECJALISTYCZNE INICJOWANE PRZEZ NGO to wsparcie organizacji w organizowanych przez nich działaniach polegających na wymianie doświadczeń, uzupełnianiu specjalistycznej wiedzy, przyswajaniu nowych przepisów, standardów świadczenie usług itp. Wsparcie polega na:

 • pomocy w organizacji spotkań polegającą na m.in. opłaceniu osoby prowadzącej spotkanie
 • możliwości skorzystania z wiedzy i doświadczenia osób na co dzień organizujących podobne spotkania
 • możliwość skorzystania z bazy ekspertów
 • możliwość skorzystania z bazy szkoleniowej (sala, „przerwa kawowa”, flipchart, rzutnik itp.)

W myśl naszych standardów nie chcemy wyręczać organizacji we wszystkich czynnościach, wspieramy proces a nie inicjujemy i animujemy działania organizacji.