Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 8 czerwca do 2 lipca 2012 roku.

Projekt programu na 2013 rok został, na bazie obecnie obowiązującego programu, opracowany przez zespół roboczy, w którego pracach uczestniczyli głównie członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dokumencie zostały również uwzględnione niektóre ogólne uwagi zgłoszone w marcu br. przez biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice m.st. Warszawy oraz organizacje pozarządowe, w tym te skupione w komisjach dialogu społecznego i dzielnicowych komisjach dialogu społecznego.

W porównaniu do programu współpracy na 2012 rok przede wszystkim został zmieniony zapis dotyczący priorytetowych zadań publicznych (obecnie znajdujący się w § 6). W projekcie programu na 2013 rok wskazane zostało, że priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone są w dokumentach strategicznych m.st. Warszawy, z których większość została wymieniona w tym projekcie programu.

Aby wziąć udział w konsultacjach, trzeba zapoznać się z projektem programu współpracy na 2013 rok i wypełnić formularz do zgłaszania uwag, który następnie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2012 roku na:

  • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443-34-02,
  • adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu).

Projekt programu współpracy na 2013 rok oraz formularz do zgłaszania uwag dostępne są również w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 w pok. nr 139 na I piętrze.

W trakcie konsultacji przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt programu współpracy na 2013 rok, a wszystkie zainteresowane organizacje będą mogły zgłosić swoje sugestie i wątpliwości związane z tym dokumentem. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Pałacu Ślubów przy p. Zamkowym 6. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu przesyłając informację na adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl.

Komentowanie zostało zamknięte.