23. marca 2015 · Możliwość komentowania Ruszył nabór wniosków na inicjatywy oddolne w ramach konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie została wyłączona · Kategorie:Ogólne

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach tej ścieżki konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2015 zostanie rozdysponowane ponad 500 000 złotych dla około 200 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych.

  1. Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań

W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.  Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności lub jak w przypadku grup samopomocowych – członków danej grupy, lub będą służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Projekty powinny mieścić się w następującym obszarze inicjatywy oddolne i być realizowane dla dobra wspólnego przez mieszkańców, członków społeczności i organizacje pozarządowe.

  1. Terminy i warunki składania wniosków

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 16 marca (poniedziałek) do 30 marca (poniedziałek) 2015 roku za pomocą generatora on-line.

Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie.

III. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2015 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwola na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:

I Etap : ocena fiszek projektowych

Fiszka zostanie oceniona przez eksperta zgodnie z kartą oceny, w której można uzyskać łącznie od 0 do 24 punktów. Fiszki o najwyższej punktacji (w zależności od rozłożenia punktacji, będzie ich około 300) zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

W przypadku dużej liczby projektów które otrzymały taką sama liczbę punktów (miejsca ex-equo na liście rankingowej) i jednoczesnego znaczącego przekroczenia liczby 300 projektów, Operator do II Etapu konkursu wybierze te projekty, które w kolejności będą spełniały/spełniały w największym stopniu następujące kryteria:

  • projekty deklarujące największy wkład własny.

II Etap: komisyjna ocena prezentacji projektu

Przedstawiciele najlepiej ocenionych projektów zostaną zaproszeni na spotkanie komisji konkursowej, aby osobiście przedstawić swoje pomysły na działanie. Podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji opowiedzą o najważniejszych aspektach działań oraz o swojej społeczności lokalnej. Przedstawią swoje wydatki związane z projektem oraz przedstawią swoje możliwości realizacji działań.

Szczegółowe zasady Programu określa Regulamin Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2015!

Komentowanie zostało zamknięte.