Aktualne nabory zamieszczamy w serwisie: warszawa.ngo.pl/scwo

Infolinia: 22 828 91 23

e-mail: scwo@warszawa.ngo.pl

ARCHIWUM projektu SCWO 2016-2018

REKRUTACJA NA PROCES COACHINGOWY, SZKOŁĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ SZKOŁĘ FUNDRISINGU, NA ROK 2016, ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. KOLEJNA EDYCJA W 2017 ROKU

PROCES COACHINGOWY to indywidualne wsparcie rozwoju organizacji, które adresujemy do 12 organizacji działających minimum 2 lata, posiadających stały zespół współpracowników. Polega ono na kompleksowej ocenie funkcjonowania organizacji – diagnozie za pomocą narzędzia samooceny pozwalającego na analizę organizacji w różnych obszarach (np. zarządzanie, rozwój zespołu, misja, strategia, planowanie, finanse itp.). Organizacja może dokonać kompleksowej oceny lub poddać się refleksji nad działaniami w wybranym obszarze. Proces samooceny – diagnoza angażuje w pracę cały zespół organizacji, wykraczając poza formalno-prawną poprawność funkcjonowania. Podsumowaniem diagnozy jest Plan rozwoju, który stanowi podstawę do projektowania zmian w organizacji. Proces wprowadzania zmian będzie wspierany przez poradnictwo specjalistyczne (10 godzin dla każdej organizacji) dostosowane do potrzeb poszczególnych organizacji (przykładowy zakres: planowanie strategiczne, wypracowanie strategii promocyjnej, pomoc w uporządkowaniu księgowości itp.) oraz usługi specjalistyczne (12 usług – 1 usługa dla każdej organizacji) czyli zakup konkretnych produktów (np.: spisanie strategii rozwoju, sporządzenie Zakładowej Polityki Finansowej, spisanie struktury organizacji itp.). Planujemy, aby wszystkie organizacje będące w procesie wsparcia miały możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji nad procesem poprzez 3 spotkania wspierające zorganizowane dla wszystkich uczestników.


SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to 12 miesięczny cykl szkoleniowy połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym uczestniczących w nim organizacji. Jest to wsparcie przewidziane dla 8 (16 osób po 2 z organizacji przy czym w szkoleniach mogą uczestniczyć 2 lub 1 osoba) organizacji, które działają minimum 2 lata i nazywane są organizacjami zaawansowanymi czyli takimi, które posiadają już doświadczenie i podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji. Rekrutujemy podmioty, które świadomie chcą poszerzyć możliwości finansowania swoich działań poprzez prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej. Udział w cyklu jest zarazem zobowiązaniem organizacji do wdrożenia konkretnych rozwiązań (wypracowanie konkretnego produktu lub zmiany) w zakresie wprowadzenie, uporządkowania lub poszerzenia ww. typów działalności. Z każdą organizacją podpisujemy kontrakt. Planujemy przeprowadzenie, w każdym roku realizacji projektu 1 szkoły przedsiębiorczości.

SZKOŁA FUNDRISINGU to 12 miesięczny cykl seminariów połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym uczestniczących w nim organizacji. Jest to wsparcie przewidziane dla 8 organizacji (16 osób po 2 z organizacji przy czym w seminariach mogą uczestniczyć 2 lub 1 osoba), które działają minimum 2 lata i mają doświadczenie we współpracy z darczyńcami indywidualnymi lub korporacyjnymi. Rekrutujemy podmioty, które świadomie chcą poszerzyć możliwości finansowania swoich działań poprzez zastosowanie konkretnych technik fundrisingowych w praktyce. Udział w cyklu jest zarazem zobowiązaniem organizacji do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie wprowadzenia, uporządkowania lub poszerzenia działań fundrisingowych. Z każdą organizacją podpisujemy kontrakt. Planujemy przeprowadzenie, w każdym roku realizacji projektu 1 szkoły fundraisingu.