Zawsze byliśmy organizacją poszukującą nowych wyzwań w rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. Dlatego od początku naszego istnienia inicjowaliśmy lub też współtworzyliśmy duże ogólnopolskie projekty sieciowe wypracowujące nowe modele i metody działania. Poniżej przedstawiamy programy, które na trwałe wpisały się w życie wielu wsi i miast.

Wspólnie z Ministerstwem Pracy oraz innymi organizacjami pozarządowymi tworzyliśmy Sieć Regionalnych Ośrodków Wsparcia dla organizacji pozarządowych, która dała początek Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. SPLOT ma za zadanie pomoc w rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce.

Także w 1993 roku BORIS rozpoczął tworzenie pilotażowego projektu Centrum Wolontariatu. Pierwsze w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej Centrum Wolontariatu zaczęło swoją działalność w Warszawie. Już w roku 1995 powstało 5 nowych Centrów w innych miastach. W roku 1996 projekt Centrum Wolontariatu został usamodzielniony i powstało samodzielne stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Innym ważnym przedsięwzięciem w którym braliśmy udział jako BORIS była idea stworzenia Biur Porad Obywatelskich w Polsce. Biura zajmowały się udzielaniem bezpłatnej i informacji tym wszystkim osobom, które mają problemy związane z ich trudną sytuacją socjalną lub życiową. W 1994 roku powstała grupa robocza zainicjowana przez Fundację Samaritanus, w której braliśmy aktywny udział. Byliśmy również członkiem założycielem Stowarzyszenia Związku Biur Porad Obywatelskich.

Również w roku 1994 pomagaliśmy zakładać Fundację Bank Żywności SOS w Warszawie i jako BORIS jesteśmy jednym z założycieli tej organizacji.

W roku 1997 BORIS zainicjował powstanie koalicji partnerów na rzecz tworzenia Funduszy Lokalnych w Polsce. Tworzyli je przedstawiciele Academy for Educational Development, Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR i Fundacji im. Stefana Batorego. BORIS współorganizował dwa seminaria poświęcone możliwościom funkcjonowania Funduszy Lokalnych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Spotkania pozwoliły na analizę polskich uwarunkowań tworzenia Funduszy Lokalnych z punktu widzenia trzech sektorów, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z przedstawicielami istniejących Community Foundations na świecie. Przedstawiciel BORIS od początku uczestniczył w Radzie Programowej do rozwoju Funduszy przy Akademii Rozwoju Filantropii.

Ważną inicjatywą w której powstaniu braliśmy czynny udział to Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. W 1995 r., podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych w Lublinie po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele nowej grupy zawodowej – trenerów organizacji pozarządowych. Zaczątkiem takiego forum stała się Grupa Roboczo-Zadaniowa GRyZ. Dzięki aktywnemu udziałowi w pracach GRyZu, m.in. przedstawiciela BORIS, powstał pierwszy w Polsce „Informator o instytucjach prowadzących szkolenia dla organizacji pozarządowych – GRyZ”. BORIS aktywnie włączył się w rejestrację Stowarzyszenia STOP oraz pozyskanie pierwszych środków na jego działalność. Brał też udział w wypracowywaniu standardów trenera organizacji pozarządowych i systemu certyfikacji, współtworzył również Szkołę Trenerów STOP – która jest unikalnym przedsięwzięciem łączącym różne nurty szkoleniowe w trzecim sektorze . Przedstawiciel BORIS jest członkiem Zarządu STOP. Trzech szkoleniowców BORIS jest suprewizorami STOPu.

W roku 1997 rozpoczęliśmy realizację projektu Centrum Aktywności Lokalnej – CAL. Centrum Aktywności Lokalnej służy aktywizowaniu społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. Z powodu bardzo dynamicznego rozwoju projektu zostało stworzone w 2000 roku nowe Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W tym samym roku koordynatorem mazowieckim CAL został BORIS.

W 2001 roku zainicjowaliśmy działania Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, będącej reprezentacją mazowieckich socjalnych organizacji pozarządowych.

BORIS zainicjował powstanie Klubów Samopomocy i Klubów Integracji Społecznej na Mazowszu jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Program jest realizowany od 2003 roku. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz promowanie i wdrażanie nowych form pracy socjalnej. Bezpośrednimi adresatami programu są pracownicy socjalni i animatorzy kultury pracujący na rzecz społeczności.

W roku 2005 BORIS powołał Mazowieckie Forum Pomocy Społecznej, które zmieniło swoją nazwę na Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej. Poprzez swoje działania Forum starało się wyrażać wspólne opinie na ważne i aktualne tematy w pomocy społecznej, zajmować wobec nich stanowisko, kształtować właściwy obraz ośrodków pomocy społecznej. Ponadto było organizatorem spotkań i szkoleń dla swoich członków.

Przy Stowarzyszeniu BORIS w grudniu 2008 roku powstało Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy dzięki inicjatywie członków-założycieli reprezentujących Środowiskowe Domy Samopomocy typu A, B i AB z terenu woj. mazowieckiego, działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Forum jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem poziomu i doskonaleniem funkcjonowania oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na Mazowszu, wymianą doświadczeń oraz poszukiwaniem najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Na początku 2013 roku Stowarzyszenie BORIS razem z Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zainicjowało Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Głównym założeniem Forum jest powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz ekspertów zajmujących się na co dzień pracą na rzecz tego środowiska. Zadaniem utworzonej grupy będzie wspólne wypracowanie i przetestowanie modelu systemowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną „od urodzenia do wieku podeszłego” w Warszawie.

Większość rozpoczętych przez Nas projektów istnieje jako samodzielne organizacje. Naszą naczelną zasadą jest pomóc się stworzyć, dać nowej inicjatywie byt niezależny i nie zatrzymywać przy sobie, żeby mogła się skutecznie i autonomicznie rozwijać.