Kolejną formą Naszego wsparcia były różnorodne formy pomocy bezpośredniej i nieodpłatnej – m.in. udzielanie bezpośredniej informacji, prowadzenie poradnictwa z zakresu rozwiązywania merytorycznych i finansowych problemów organizacji pozarządowych, świadczenie wyspecjalizowanych konsultacji z zakresu księgowości i prawa, organizowanie szkoleń i spotkań zarówno dla organizacji, jak instytucji publicznych, takich jak szkoły, domy kultury czy ośrodki pomocy społecznej. Sprawozdania BORIS od 1992 roku z pewnością przybliżą Państwu ilu osobom i w jaki sposób pomogliśmy.

Zgromadziliśmy w Naszej czytelni ok. 900 pozycji- informatorów, publikacji i poradników. Umożliwiliśmy przedstawicielom zainteresowanych organizacji dostępu do literatury fachowej polskiej i zagranicznej. W naszej pracowni komputerowej pomagaliśmy organizacjom w wykorzystywaniu nowych technologii informacyjnych, np. Internetu.BORIS bierze udział w realizacji Programu Towarzystwo Wzajemnej Informacji (TWI).

Od 1998 roku przy Stowarzyszeniu BORIS działa Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju. Głównym celem Agencji było zwiększanie efektywności rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie, dzięki zastosowaniu monitoringu i ewaluacji jako podstawowych narzędzi podnoszenia jakości usług.

Niemal od początku swojej działalności BORIS wydaje własne publikacje, dotyczące różnych zagadnień istotnych dla funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych.

W ramach działalności wydawniczej BORIS wydał:

  • pismo „ROCZNIAK” ( 7 numerów) przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, omawiające aktualne problemy i perspektywy rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.
  • serię 10 podręczników z zakresu zarządzania organizacją pozarządową (dostępnych także w formie skróconych skryptów). „Poradniki” dają konkretne rozwiązania wielu trudności, z jakimi działacze organizacji społecznych borykają się na co dzień.
  • “Karta zasad w praktyce” (wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych)- poświęcone praktycznemu wdrażaniu w życie przez organizacje pozarządowe Karty Zasad wypracowanej i przyjętej przez sektor pozarządowy w 1996 roku.
  • „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej” (wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Centrum Aktywności Lokalnej). Książka opisuje różne techniki pracy w społeczności lokalnej oraz zawiera przykłady modelowych projektów z tej dziedziny.
  • SOCIUS (10 numerów, wydawany do 2000 roku) poświęcony problematyce socjalnej w Polsce i w Niemczech.

BORIS na terenie województwa mazowieckiego realizował program „Obywatelskie Mazowsze” mający za zadanie zbudowanie szerokiej koalicji na rzecz zmian społecznych na Mazowszu.

Powołaliśmy Mazowiecką Sieć Lokalnych Punktów Informacji dla organizacji pozarządowych.

W 2003 roku realizowaliśmy projekt EURO NGO, kształcącego trenerów i konsultantów pomagających organizacjom w korzystaniu z funduszy strukturalnych.

Od 2005 roku Stowarzyszenie BORIS prowadziło Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (CRL–ROSzEFS). Jego celem było wsparcie dla organizacji i instytucji, które chciały stworzyć projekt do EFS lub które zarządzały projektem finansowanym z EFS. Wspomagaliśmy organizacje poprzez szkolenia, doradztwo a także informację.

W roku 2008 dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy Stowarzyszenie BORIS rozpoczęło prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO). Podstawowym zadaniem Centrum jest wszechstronna pomoc oraz wsparcie organizacyjne, techniczne, informacyjne i szkoleniowe warszawskich organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych. Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej to także miejsce integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy na rzecz zwiększania jakości życia mieszkańców Warszawy.

Od 2009 roku przy Stowarzyszeniu BORIS funkcjonuje Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce. Celem działania Ośrodka jest wspieranie i pobudzanie rozwoju lokalnego i kapitału społecznego w społecznościach lokalnych subregionu ostrołęckiego poprzez przygotowanie potencjalnych projektodawców do tworzenia i realizacji wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tworzenie partnerstw lokalnych.

Od roku 2010 Stowarzyszenie BORIS prowadzi Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu. Celem naszego ośrodka OWIES jest wspieranie osób, grup nieformalnych i organizacji, które zamierzają łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną. Ekonomie społeczną traktujemy w możliwie szeroki sposób, włączając w to również miękkie, animacyjne działania tworzące grunt dla kapitału społecznego i społecznej przedsiębiorczości.