NOWE GODZINY PRACY BIURA

Biuro BORIS jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Jednocześnie informujemy, że większość działań nadal prowadzimy zdalnie – w celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 890 94 49.

Konkurs wESpół

„wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – projekty zakwalifikowane do wsparcia

Znamy już 10 podmiotów, które po dwóch etapach rekrutacji otrzymają wsparcie w ramach Programu!

Ostatecznie po dwóch etapach rekrutacji znamy projekty, które otrzymają wsparcie w ramach programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, w którym Fundatorem jest firma UBS.

Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i codzienną działalność.

Z 22 podmiotów ekonomii społecznej, które przesłały swoje projekty mogliśmy wybrać niestety tylko 10. Całej dziesiątce gratulujemy i czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć.

Wsparcie otrzymają następujące podmioty:

Nazwa wnioskodawcy Tytuł przedsięwzięcia
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” Wzmacniamy potencjał Kuźni Inicjatyw w działaniach dla dzieci i młodzieży
Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła Zajęcia specjalistyczne z grafiki komputerowej i elementów programowania w grze naukowej Foldit dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Ursynów
Fundacja „Mlekiem Mamy” Covidowy pakiet pomocowy „Mlekiem Mamy”
Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” (związek stowarzyszeń) DZIAŁAJ.MY dla rozwoju organizacji społecznych
Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy Warsztaty „na wynos”. Dom Pracy Twórczej Granica
Stowarzyszenie Aktywnych „Kuźnia” „Nitką malowane – Kuźnia umiejętności”
Fundacja Pięknie Żyć  Żyrardowska jesień z muzyką
Stowarzyszenie „Warszawski Hackerspace” #wolska_inżynieria
Fundacja Splot Społeczny  Kooperatywa odzysku i redystrybucji zasobów: Od.coop
Fundacja Instytut Spraw Głuchych (beta)Tlumaczemigowi.pl

O programie „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” :

Epidemia COVID-19 zmieniła wiele w codziennym życiu i działaniu organizacji społecznych. Podmioty ekonomii społecznej, których misją jest wspieranie najsłabszych i najbardziej potrzebujących, z dnia na dzień same znalazły się w dramatycznej sytuacji, często stając przed wizją końca swojej działalności.

W odpowiedzi na to, firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej z 9 powiatów województwa mazowieckiego objętych  programem LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. BORIS, w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki przygotował Program  „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Dzięki Programowi wzmocnimy 10 organizacji, które podczas epidemii COVID-19 nie zawiesiły swoich działań, a przeciwnie – zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom epidemii w swoich społecznościach lokalnych i, co równie ważne – realizować misje organizacji.  

Program ma trzy cele:

  • Minimalizowanie lub przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społecznościach lokalnych, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.
  • Zwiększenie szans na ekonomizację działań organizacji i uzyskanie przez nie niezależności finansowej, dzięki czemu organizacje będą mogły wzmocnić/ zachować ciągłość swoich działań na rzecz społeczności lokalnej.
  • Wzmocnienie rozpoznawalności organizacji i świadczonych przez nie usług w społecznościach lokalnych, wśród samorządów i przedsiębiorstw sektora prywatnego, dzięki czemu organizacja stanie się silnym partnerem przyczyniającym się do rozwoju społeczności lokalnej przede wszystkim w okresie po kryzysie COVID-19.

Wsparcie w ramach Programu uzyskają podmioty ekonomii społecznej (PES), które spełniają łącznie trzy kryteria:

  • są zarejestrowane i działają na terenie powiatów województwa mazowieckiego objętych programem LOWES tj.: legionowskiego, grójeckiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
  • posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu),
  • w 2019 roku zrealizowały minimum jedno przedsięwzięcie na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Masz pytanie – zadzwoń:
Małgorzata Dymowska 504 175 871

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest również w województwie dolnośląskim i małopolskim.

Kampania „Właśnie po to!”, promująca ekonomię społeczną, ruszyła! Zapraszamy do Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej!


Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją w kraju informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania biuro Stowarzyszenia BORIS pracuje zdalnie.

Kontakt:

Informacje ogólne i sprawy organizacyjne – Ewelina Markowska (ewelina@boris.org.pl). Telefon 22 890 94 49.

Porady i konsultacje prowadzone są telefonicznie i mailowo  za pośrednictwem infolinii SCWO  – tel. 22-828 91 23, e-mail:  scwo@warszawa.ngo.pl, szczegółowe informacje www.warszawa.ngo.pl

Konsultacje w ramach Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są prowadzone telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie http://lowes.boris.org.pl/kontakt/BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego.

Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie.

Metody, którymi realizujemy nasz cel to przede wszystkim: informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych.

Uważamy, że państwo powinno włączać się tylko w te działania, z którymi zorganizowane grupy obywateli sobie nie radzą.

Mottem naszej działalności jest zasada:

Tak mało państwa, jak to możliwe – tak dużo, jak to konieczne.

Stowarzyszenie BORIS jest członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”
oraz Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA