Poznaj nas

Stowarzyszenie
BORIS

Jesteśmy organizacją non-profit działającą od 1992 roku. Wspieramy i łączymy różne inicjatywy, pracując zarówno w małych  społecznościach, zwłaszcza na Mazowszu, jak i w przedsięwzięciach ponadregionalnych czy międzynarodowych.

Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie. Jesteśmy przekonani, że różnorodność jest wartością, dlatego wspieramy aktywność społeczną i udział w życiu publicznym osób z grup zagrożonych wykluczeniem, m.in. kobiet, migrantek i migrantów. 

Przez szkolenia, doradztwo i informacje pomagamy osobom tworzyć organizacje społeczne, w których mogą wspólnie działać na rzecz dobra publicznego. 

Budujemy lokalne partnerstwa pomiędzy obywatelami a przedstawicielami samorządu, zachęcając do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów społeczności lokalnych czy grup, np. osób z niepełnosprawnościami. Wdrażamy rozwiązania w obszarze wzmacniania roli i wpływu społeczeństwa obywatelskiego na procesy zachodzące w sferze publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem głosu grup z mniejszymi szansami. 

Prowadzimy także akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (w powiatach około-warszawskich i w Warszawie), który wspiera przedsiębiorczość społeczną.

Więcej o obszarach naszych działań dowiesz się czytając o realizowanych przez BORIS programach.

IMG_3706
Ludzie Stowarzyszenia BORIS

Zespół

Paweł Jordan

Prezes zarządu
Lider ds. edukacji i superwizji, trener, coach, doradca, innowator
Absolwent studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Trener – superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych. Jeden z inicjatorów Centrum Wolontariatu, sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw.
Dzięki swym nowatorskim pomysłom został przyjęty do Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Z jego rad korzystał także m.in. UNDP Umbrella Project oraz Open Society Institute N.Y. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy”.

Joanna Krasnodębska

Wiceprezeska zarządu
Szefowa Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Absolwentka pedagogiki na UW oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami – Rachunkowość i Finanse na Akademii Leona Koźmińskiego. Z III sektorem związana od 1994 roku, w BORIS od 2002 roku, obecnie jako dyrektor. Specjalistka ds. finansów, zarządzania finansami i zarządzania biurem oraz certyfikowana trenerka w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Na co dzień doradza organizacjom pozarządowym oraz kieruje Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).
Zaangażowana w pracę Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, której jest Wiceprzewodniczącą. Za swoją działalność na rzecz wspierania organizacji otrzymała nagrodą Fundacji POLCUL oraz wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy”.

Dorota Pieńkowska

Wiceprezeska, członkini zarządu
Specjalistka ds. zarządzania finansami
Absolwentka polonistyki na UW oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menadżera na Akademii Leona Koźmińskiego. Związana z BORIS od 1995 roku, początkowo jako koordynator projektów. Obecnie wspiera organizacje w pierwszych krokach na drodze do ekonomizacji, prowadząc szkolenia i doradztwo w ramach Szkoły Przedsiębiorczości SCWO oraz jako doradca biznesowy LOWES.
Na co dzień kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom ekonomii społecznej. Posiada doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej w obszarach: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji.

Katarzyna Sekutowicz

Członkini zarządu
Koordynatorka merytoryczna, kluczowa doradczyni LOWES
Z wykształcenia i pasji antropolożka kultury. Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi doradztwo, warsztaty, coachingi, superwizje i długofalowe procesy rozwojowo – planistyczne oparte o dialog i partycypację. Wspiera zespoły w przygotowywaniu planów marketingowych, strategicznych, pracy metodą projektu, ewaluacji.
Promuje w przedsiębiorstwach społecznych zarządzanie włączające, oparte na otwartej komunikacji, współpracy, partycypacyjnym podejmowaniu decyzji, współdzieleniu zadań i odpowiedzialności. Zajmuje się także wdrażaniem polityki równości szans i przeciwdziałaniem wykluczeniu oraz dyskryminacji w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych. Jest członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Autorka i współautorka publikacji na temat ewaluacji i planowania strategicznego.

Katarzyna Leśko

Członkini zarządu
Specjalistka ds. testowania modelu Kręgi Wsparcia, koordynatorka projektów, społecznych, trenerka
Związana z mazowieckim trzecim sektorem jako koordynatorka projektów społecznych, trenerka, doradczyni, specjalistka ds. współpracy z NGO i ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie składane w otwartych konkursach ofert na poziomie samorządowym i rządowym. Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową, w zarządzaniu zespołem, w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych na terenie woj. mazowieckiego oraz we współpracy z samorządem.

Współtworzyła i konsultowała wiele dokumentów strategicznych związanych ze współpracą NGO i samorządem oraz w pracach ciał dialogu społecznego, w tym m.in. Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Komitecie Monitorującym RPO WM 2014-2020, Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Zbigniew Wejcman

Animator, ekspert ds. rozwoju lokalnego, doradca kluczowy LOWES
Absolwent studiów politologicznych, był pracownikiem dydaktyczno-naukowym (UKSW) i wykładowcą (PAN, Collegium Civitas). Jako doradca, animator i szkoleniowiec specjalizuje się z problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych, animacji i przedsiębiorczości społecznej. Trener – superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP.

Aktualnie jest doradcą w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji, a także animatorem i doradcą w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Autor i współautor ponad 50 publikacji książkowych. Obecnie jest prezesem Zarządu Sieci SPLOT.
Uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi, a przez Radę m.st. Warszawy tytułem Zasłużony dla Warszawy.

Agnieszka Iwaniak

Koordynatorka projektów, ekspertka ds. badan i ewalucaji, coach
Z wykształcenia socjolożka i ewaluatorka. Od 2011 roku koordynatorka projektów związanych z ekonomią społeczną, obecnie zajmuje się koordynacją i administracją działań BORIS w projekcie „Warszawski Ośrodek Ekonomii Społecznej”.

Magdalena Pachel

Koordynatorka projektu, ekspertka ds. wsparcia PES, doradczyni biznesowa
Z wykształcenia ekonomistka. W OWES w Stowarzyszeniu BORIS od 2017 roku. Aktualnie zajmuje się koordynacją i administracją trzech projektów związanych z ekonomią społeczną na Mazowszu oraz wspiera podmioty ekonomii społecznej z subregionów: żyrardowskiego i warszawsko-wschodniego.

Stanisława Retmaniak

Animatorka, ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej
Absolwentka pedagogiki na UW i studiów podyplomowych Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2010 roku animuje społeczności lokalne, od 2012 roku animatorka OWES w Stowarzyszeniu BORIS. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą.
Ma doświadczenia w tworzeniu Centrów Aktywności Lokalnych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, wdrażaniu Modelu Organizowania Społeczności Lokalnych w OPS, jak również współpracy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami partnerskimi, społecznościami wiejskimi i sąsiedzkimi. Od 2011 roku zaangażowana w ekonomię społeczną, wspiera mieszkańców i organizacje w uruchamianiu przedsiębiorstw społecznych i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Marta Henzler

Ekspertka ds. edukacji, superwizorka, animatorka

Absolwentka socjologii UW, studiów podyplomowych w obszarach: animacja współpracy środowiskowej, superwizja (Uniwersytet Gdański), rewitalizacja (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka), Szkoły Trenerów STOP, Szkoły Treningu Grupowego. Z BORIS związana od 2003 roku, w stałym zespole od 2012. Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.

Główne obszary specjalizacji to praca ze społecznościami lokalnymi, tematy dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego animatorów/ek społecznych, edukatorów/ek, edukacja osób dorosłych, tematy interpersonalne, obszary związane ze zmianą. Dużą część aktywności zawodowej zajmuje jej bycie superwizorką – towarzyszy osobom w refleksji nad ich praktyką, w szukaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Barbara Hermak

Animatorka, ekspertka ds. wsparcia PES

Księgowa z wieloletnim stażem pracy z organizacjach pozarządowych, wspiera Stowarzyszenie swoim doświadczeniem i zaangażowaniem we wszelkich kwestiach związanych z księgowością, prowadzi konsultacje i doradztwo.

Marta Lasocka

Specjalistka ds. finansowych, doradczyni, koordynatorka projektów, trenerka

Absolwentka Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami – Rachunkowość i Finanse na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Trenerów STOP. Od 2004 roku w BORIS wspiera realizację różnorodnych projektów pod względem finansowym. Pomaga organizacjom w zakresie zarządzania finansami.

Specjalistka w kwestiach dotyczących zarządzania organizacją i biurem, likwidacją fundacji i stowarzyszeń. Doradza również w aspektach związanych z przygotowaniem projektów, ich realizacją i tworzeniem sprawozdań merytorycznych oraz finansowych.

Ewelina Markowska

Koordynatorka biura
Od 2007 roku prowadzi sekretariat BORIS, aktywnie wspierając realizację projektów, odpowiada też za organizację szkoleń. Niezależna, z dużym poczuciem sprawiedliwości społecznej, walczy o każdy zagubiony w biurze długopis i marker. Logistykę i organizację działań stara się zawsze doprowadzić do doskonałości, tak by reszta zespołu mogła skoncentrować siły na pracy merytorycznej. Wie, że dobrą, profesjonalną atmosferę budują w tej samej mierze kompetencje zawodowe, co cechy charakteru.

Agata Słowińska

Animator, Specjalistka ds. rozwoju loklanego
W Stowarzyszeniu BORIS od lipca 2022. Specjalizuje się w animacji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zachęca do budowania partnerstw, wspiera tworzące się podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne na terenie Warszawy. Z wykształcenia ekonomistka, mediator gospodarczy, doświadczona trenerka sprzedaży (zwłaszcza zdalnej).

Joanna Kubińska

KOORDYNATORKA PROJEKTU
Od połowy 2022 koordynatorka projektów związanych z ekonomią społeczną w Stowarzyszeniu BORIS. Zajmuje się koordynacją i administracją działań BORIS w projekcie „Podwarszawski OWES” oraz działań LOWES w subregionach warszawsko – wschodnim i warszawsko – zachodnim. od 2013 koordynowała projekty w ngo.

Historia BORIS

2020-2024
Tytuł
Fundacja Fundusz Współpracy, BORIS oraz Stowarzyszenia Europa i My prowadzą regranting środków w ramach FIO Lokalnie i kontynuują ich dystrybucję w kolejnych latach.

BORIS, Stowarzyszenie TĘCZA oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (później też z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego) rozpoczynają prace nad wdrożeniem w Polsce kanadyjskiego modelu Kręgów Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Warszawie działa 16 Partnerstw Lokalnych.
2020-2024
2015-2019
Tytuł
Fundacja Fundusz Współpracy, BORIS oraz Stowarzyszenia Europa i My prowadzą regranting środków w ramach FIO Lokalnie i kontynuują ich dystrybucję w kolejnych latach.

BORIS, Stowarzyszenie TĘCZA oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (później też z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego) rozpoczynają prace nad wdrożeniem w Polsce kanadyjskiego modelu Kręgów Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Warszawie działa 16 Partnerstw Lokalnych.
2015-2019
2007-2014
Tytuł
BORIS we współpracy z władzami Dzielnicy Warszawa-Mokotów oraz m.st. Warszawa rozpoczyna wieloletni proces tworzenia Partnerstw Lokalnych w Warszawie.

W wyniku wygranego konkursu Stowarzyszenie BORIS rozpoczyna realizację projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SCWO, kompleksowo wzmacniającego aktywność obywatelską prowadzoną w postaci organizacji pozarządowych.

Pierwszy rok wieloletniego funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS.

Kilkanaście koalicji zawiązuje Mazowiecką Sieć Partnerstw Lokalnych. BORIS wraz z partnerami (Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu) rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu SCWO, tym razem w formule umowy wieloletniej.

W kilku miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego BORIS wdraża autorski model Partnerskiej Gminy.
2007-2014
2000-2006
Tytuł
W pięciu największych miastach województwa mazowieckiego BORIS uruchamia Lokalne Punkty Informacji, działające przy współpracujących organizacjach partnerskich.

Decyzją grupy GRIN przekształca się w Federację Organizacji Socjalnych MAZOWIA, rejestrując się na bazie 18 organizacji założycielskich i stając się reprezentacją III sektora w Warszawie i regionie.

BORIS uczestniczy w powołaniu pierwszego w Warszawie Partnerstwa Lokalnego, czyli Koalicji na rzecz Ochoty.

BORIS rozwija samopomoc w województwie mazowieckim, w rezultacie czego powstało około 100 grup samopomocowych i wsparcia, wyedukowano blisko 80 animatorów grup samopomocowych, a także utworzono 15 Klubów Samopomocowych lub Klubów Integracji Społecznej przy OPS. Udział w powołaniu Łącznika Organizacji Pozarządowych ds. Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych na Mazowszu.

Powstaje Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej z udziałem ok. 100 OPS, którego celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji pracowników, integracja środowiska instytucjonalnej pomocy społecznej.

BORIS zostaje Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego i aż do 2014 r. realizuje działania wspierające mazowieckie JST, organizacje pozarządowe i lokalnych przedsiębiorców w dostępie do środków unijnych.
2000-2006
1997-1999
Tytuł
Rozpoczęcie wieloletniej, partnerskiej współpracy z Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych NISC z Wilna. BORIS inicjuje ogólnopolski program Centrum Aktywności Lokalnej, edukuje się pierwsza grupa „calowiczów”.

BORIS facilituje spotkania Grupy Inicjatywnej Warszawskich Organizacji Socjalnych GRIN, z której po 4 latach wyłoni się Federacja Organizacji Socjalnych MAZOWIA.

BORIS bierze udział w procesie wdrożenia modelu Funduszy Lokalnych, którego liderem zostaje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

BORIS uczestniczy w powołaniu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

W kilkunastu gminach nowego województwa mazowieckiego powstają koalicje organizacji i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, które w następnych latach funkcjonować będą jako Partnerstwa Lokalne.
1997-1999
1995-1996
Tytuł
W wyniku współpracy BORIS z Radą Gminy Warszawa-Centrum realizowana zostaje pierwsza w Polsce uchwała o zlecaniu zadań w drodze otwartego konkursu ofert ze środków jednostki samorządu terytorialnego.

Ukazuje się pierwszy numer pisma ROCZNIAK, przez kolejnych 10 lat ogniskującego raz do roku refleksję wokół zagadnień III sektora w Polsce. BORIS otrzymuje nagrodę zespołową od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w polityce społecznej.

BORIS współtworzy największą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć współpracy i edukacji trenerów organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie STOP.

Przy BORIS powstaje Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju, promująca wykorzystanie monitoringu i ewaluacji w działaniach organizacji, instytucji, grantodawców.

BORIS uczestniczy w utworzeniu pierwszego Biura Porad Obywatelskich, służącego informacją prawną osobom niezamożnym.

Ukazuje się pierwszy z serii poradników BORIS nt. zarządzania organizacją pozarządową („Budowanie zespołu” autorstwa Pawła Jordana i Bożeny Kowalczyk).
1995-1996
1992-1994
Początki
Z inicjatywy kilku środowisk i organizacji powołano BORIS – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych (od 1999 r. – Społecznych), będące pierwszym w Polsce centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.

Powstaje pierwsze Centrum Wolontariatu (wówczas jako jeden z programów BORIS), a na bazie warszawskich doświadczeń wkrótce tworzą się liczne centra w Polsce i wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

BORIS współorganizuje międzynarodową konferencję International Council of Social Welfare, w której wzięło udział prawie 180 przedstawicieli publicznej i niezależnej pomocy społecznej z kilkunastu europejskich państw.

Rozpoczęcie wieloletniej współpracy z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym, w tym m.in. prowadzenie programu polsko-niemieckiej wymiany i wizyt studyjnych oraz wydawanie dwujęzycznego pisma SOCIUS.

Tworzy się pierwszy skład zespołu BORIS, a prezesem zarządu zostaje Paweł Jordan.

BORIS włączył się w tworzenie pierwszego w Polsce Banku Żywności.

BORIS wraz z Regionalnym Centrum z Gdańska i programem KLON/JAWOR – przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – współtworzy zaczątki ogólnopolskiego systemu wspierania III sektora, funkcjonującego dzisiaj jako ośrodki Sieci SPLOT.

BORIS inicjuje powstanie jednej z pierwszych koalicji organizacji pozarządowych w Warszawie, Forum na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, funkcjonującej w obszarze likwidowania barier związanych z niepełnosprawnością ruchową
1992-1994