Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu

Cel projektu

Głównym celem działań było wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci przyjaznych ludzi – Kręgów Wsparcia.

Odbiorcy projektu

Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Rodzicie i Opiekunowie, otoczenie

Opis projektu

Model Bezpieczna przyszłość to przygotowanie osoby z niepełnosprawnością, rodziny i środowiska w sposób umożliwiający jej dobre życie i bezpieczne funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej. To szansa na dobre życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stworzenie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego, zdrowotnego, mieszkaniowego i społecznego (Kręgi Wsparcia). Model odpowiada wprost na potrzebę deinstytucjonalizacji i tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia, wynikającą z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami (Polska ratyfikowała Konwencję w 2012), zwłaszcza tych określonych w Artykule 19. „Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo”. A Kręgi wsparcia to rozwiązanie które znalazło się w krajowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 uchwalonej w lutym 2021 r. W czasie projektu powstało 80 planów bezpiecznej przyszłości wokół osób z NI, 80 kręgów wsparcia, zostao zawiązanych 8 lokalnych koalicji wsparcia, odyło się 8 lokalnych Akademii Rodzica

Działania realizowane w ramach projektu:

Nie dotyczy

Miejsce realizacji:

Jarosław, Nidzica, Biskupiec, Ostróda, Suwałki, Elbląg, Gdańsk, Goleniów

Okres realizacji:

2018-2021

Realizator:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Lider), Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Tęcza oraz Uniwersytet Warszawski. Na poziomie lokalnym w 8 społecznościach partnerami byli: Stowarzyszenie Horyzont, Gmina i Miasto Goleniów, Powiat Jarosławski, Powiat Olsztyński, Powiat Ostródzki, Gmina Nidzica, Gmina Miasto Elbląg, Gmina Suwałki, Gmina Miasta Gdańsk.

Osoba kontaktowa:

Paweł Jordan
pawelj@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.