Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion żyrardowski

Cel projektu

Zapewnienie przez akredytowany OWES przez 48 m-cy w latach 2024-27 na terenie podregionu żyrardowskiego (powiaty żyradowski, sochaczewski, grójecki) kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej, realizowanych w sposób komplementarny i łączny, zgodnie z zakresem z ustawy o ekonomii społecznej oraz KPRES, w szczególności usług:
animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych
oraz tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwie społecznym (PS) lub w podmiocie ekonomii społecznej (PES) przekształcającym się w przedsiębiorstwo społeczne, poprzez przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Celami szczegółowymi są:
1. Wzrost zatrudnienia w grupie osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej, poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego i bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenia co najmniej 27 nowych miejsc pracy dla powyższych osób w istniejących i nowopowstałych PS (dla 15 kobiet i 12 mężczyzn).
2. Rozwój usług społecznych na terenie 3 powiatów podregionu żyrardowskiego poprzez stworzenie co najmniej 7 miejsc pracy w sektorze usług społecznych.
3. Wzmocnienie funkcjonowania społeczno-zawodowego co najmniej 25 pracowników i pracowniczek PS i PES, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnego planu reintegracji i dofinansowanie realizacji tych planów.
4. Poprawa funkcjonowania co najmniej 6 PES objętych wsparciem bezpośrednim w ramach projektu.
5. Poprawa warunków działania i rozwoju PES i PS poprzez promowanie idei partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w 3 powiatach: sochaczewskim, żyrardowskim, grójeckim.

Odbiorcy projektu

Podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS) (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit),
osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES),
otoczenie PES: JST i instytucje
Wsparciem w projekcie mogą być objęte podmioty i osoby z terenu podregionu żyrardowskiego (3 powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski).

Opis projektu

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

W ramach projektu planujemy wesprzeć:

  • podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: grójecki, sochaczewski, żyrardowski
  • 27 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 12 osób z niepełnosprawnościami
  • oraz utworzyć 27 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym 7 miejsc pracy w PS świadczących usług społeczne

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Działania realizowane w ramach projektu:

Animacja lokalna, inkubacja, szkolenia, doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne, wparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie reintegracyjne

Miejsce realizacji:

powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski

Okres realizacji:

01.01.2024 do 31.12.2027

Realizator:

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Osoba kontaktowa:

Magdalena Pachel
magdalena.pachel@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Wydatki ogółem: 3 852 543,70PLN Dofinansowanie: 3 744 943,70 PLN Wkład UE: 3 274 662,15 PLN Dofinansowanie z budżetu państwa: 470 281,55 PLN