Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Cel projektu

Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań. Projekt zakłada świadczenie usług na rzecz wzmocnienia znaczenia oraz potencjału ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim i warszawsko – wschodnim

Odbiorcy projektu

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit), osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES), przedstawiciele, otoczenie PES JST z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i warszawsko – zachodniego

Opis projektu

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, budujemy środowiska lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

Działania realizowane w ramach projektu:

Animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

Miejsce realizacji:

Subregiony: warszawsko – wschodni i warszawsko – zachodni

Okres realizacji:

01.03.2022 do 31.12.2023

Realizator:

Stowarzyszenie BORIS. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywtelskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Osoba kontaktowa:

Joanna Kubińska
joanna.kubinska@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.