Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie żyrardowskim

Cel projektu

Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie subregionu żyrardowskiego poprzez objęcie wsparciem na przestrzeni 21 miesięcy 21 osób zagrożonych wykluczeniem z terenu Mazowsza i 11 PES działających na terenie subregionu żyrardowskiego, utworzenie 13 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Odbiorcy projektu

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit), osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES), przedstawiciele JST, otoczenie PES z powiatów żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego

Opis projektu

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, budujemy środowiska lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

Działania realizowane w ramach projektu:

animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

Miejsce realizacji:

subregion żyrardowski

Okres realizacji:

01.04.2022 do 31.12.2023

Realizator:

Stowarzyszenie BORIS

Osoba kontaktowa:

Magdalena Pachel
magdalena.pachel@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.