Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Cel projektu

Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim i warszawsko – wschodnim.
Cekami szczegółowymi są:
1. Wzrost zatrudnienia osób, o których mowa w art.2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej, poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie utworzenia co najmniej 123 miejsc pracy dla powyższych osób w istniejących i nowopowstałych PS w okresie 48 miesięcy (dla 64 kobiet i 59 mężczyzn)
2. Stworzenie w ramach 123 miejsc pracy co najmniej 31 (dla 20 kobiet i 11 mężczyzn) miejsc pracy w sektorze usług społecznych.
3. Poprawa funkcjonowania co najmniej 9 PES z subregionu warszawskiego wschodniego i zachodniego objętych wsparciem bezpośrednim w ramach projektu w okresie 48 miesięcy.
4. Poprawa warunków działania PES i PS dzięki promowaniu idei partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim w ciągu 48 miesięcy.

Odbiorcy projektu

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit)
Osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES)
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Projektem objęte mogą być osoby i podmioty z terenu subregionu warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego.

Opis projektu

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

W ramach projektu planujemy wesprzeć:

  • 25 podmiotów ekonomii społecznej z terenu m. st. Warszawy
  • 9 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)
  • 10 osób z niepełnosprawnościami
  • oraz utworzyć 123 miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Działania realizowane w ramach projektu:

Animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne, wparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

Miejsce realizacji:

subregiony: warszawski – wschodni i warszawski -zachodni

Okres realizacji:

01.01.2024 do 31.12.2027

Realizator:

Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywtelskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Osoba kontaktowa:

Joanna Kubińska
joanna.kubinska@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Wydatki ogółem: 16 787 586,13 PLN Dofinansowanie: 16 334 768,13 PLN Wkład UE: 8 393 793,07 PLN dofinansowanie z budżetu państwa: 7 940 975,06