Warszawski OWES

Cel projektu

Zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie poprzez zwiększenie o 22 miejsca pracy w istniejących i nowopowstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących PES/PS w okresie 22 miesięcy w subregionie m.st. Warszawa.

Odbiorcy projektu

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit), osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES), przedstawiciele JST, otoczenie ES z terenu m.st. Warszawy

Opis projektu

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, budujemy środowiska lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

Działania realizowane w ramach projektu:

Animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

Miejsce realizacji:

m.st. Warszawa

Okres realizacji:

01.03.2022 do 31.12.2023

Realizator:

Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Iwaniak
agnieszka@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.