Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1

Cel projektu

Wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie 1 obejmującym subregiony: warszawski, warszawsko-zachodni, warszawsko-wschodni oraz żyrardowski, m.in. poprzez kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, rozwój ich potencjału, upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców w/w obszaru nt. idei ekonomii społecznej, wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej, a także rozwój potencjału kadr LOWES.

Odbiorcy projektu

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit), osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES), przedstawiciele JST, otoczenie ES

Opis projektu

W ramach projektu proponujemy m.in.: szkolenia i doradztwo specjalistyczne, w tym obszarze cyfryzacji i ekologii, szkolenia i doradztwo dla JST (szczególnie z zakresu usług społecznych i deinstytucjonalizacji), orgnizację wizyt studyjnych, wsparcie animacyjne mające na celu rozwój ekonomii społecznej.

Działania realizowane w ramach projektu:

Szkolenia i doradztwo specjalistyczne, w tym obszarze cyfryzacji i ekologii, szkolenia i doradztwo dla JST (szczególnie z zakresu usług społecznych i deinstytucjonalizacji), orgnizację wizyt studyjnych, wsparcie animacyjne

Miejsce realizacji:

m.st. Warszawa, powiaty: żyrardowski, grójecki, sochaczewski, legionowski, wołomiński, warszawski – zachodni

Okres realizacji:

05.04.2022 -31.12.2024

Realizator:

Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba kontaktowa:

Magdalena Pachel
magdalena.pachel@boris.org.pl

Informacja o finansowaniu:

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego