Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy. W ramach projektu planujemy wesprzeć: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion żyrardowski

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy. W ramach projektu planujemy wesprzeć: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy. W ramach projektu planujemy wesprzeć: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Więcej informacji oraz aktualności znajdziesz na stronie lowes.boris.org.pl

Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze

Poznajcie lokalne liderki, zainspirujcie się i bądźcie aktywne! Zapraszamy aktywne kobiety z małych mazowieckich miejscowości do rozwoju i wspólnego działania. Dzięki udziałowi w szkoleniach kobiety z lokalnych społeczności zwiększą swoją skuteczność w działalności społecznej, włączą się w procesy tworzenia lokalnych polityk publicznych, np. konsultacje społeczne, zbudują poczucie swojej sprawczości i wpływu na zmiany na poziomie […]

wESpół – wspieramy Ekonomię Społeczną

W ramach Programu wESpół przekazujemy środki na realizację projektów w małych społecznościach lokalnych, które jednocześnie przyczyniają się do wzmacniania Podmiotów Ekonomii Społecznej je realizujących. Program rozpoczął się na Mazowszu w 2020 roku, w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Od 2023 roku szczególną uwagę poświęcamy wsparciu w ramach projektu osób migranckich z Ukrainy, które szukają swojego miejsca […]

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Projekt jest realizowany przez partnerskie organizacje, które wspierają rozwój III sektora w Warszawie zapewniając bieżące, bezpłatne wsparcie eksperckie. Przekazujemywiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na działania z różnych źródeł, w tymprzygotowywanie i rozliczanie ofert realizacji zadań publicznych, a także kwestie związane bieżącymfunkcjonowaniem organizacji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym (wsparcieprawne, księgowe, związane z […]

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1

W ramach projektu proponujemy m.in.: szkolenia i doradztwo specjalistyczne, w tym obszarze cyfryzacji i ekologii, szkolenia i doradztwo dla JST (szczególnie z zakresu usług społecznych i deinstytucjonalizacji), orgnizację wizyt studyjnych, wsparcie animacyjne mające na celu rozwój ekonomii społecznej.

Projekt SPLOT Wartości – Splot Values

Interior designer working on a project

Organizacje objęte programem będą miały dostęp do: Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, a wszyscy partnerzy są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT: Dzięki szerokiemu konsorcjum realizatorów projekt dociera do wszystkich województw w Polsce, a szczególnie objęte wsparciem będą te organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swoją obecność w debacie publicznej i rozwijać kompetencje orzecznicze. Wszystkie aktualne informacje, w tym o […]