Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu

Model Bezpieczna przyszłość to przygotowanie osoby z niepełnosprawnością, rodziny i środowiska w sposób umożliwiający jej dobre życie i bezpieczne funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej. To szansa na dobre życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stworzenie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego, zdrowotnego, mieszkaniowego i społecznego (Kręgi Wsparcia). Model odpowiada wprost na potrzebę deinstytucjonalizacji i tworzenia w Polsce […]

Wsparcie rozwoju kadry Stowarzyszenia BORIS

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 5 trenerek/doradczyń BORIS wzięło udział w tygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie, a 3 osoby pracujące nad rozwojem systemu Kręgów Wsparcia uczestniczyły w job shadowing w Czechach. Kompetencje językowe wykorzystujemy w codziennej pracy, a relację z doświadczeń z pobytu Czechach, w formie prezentacji, znajdziecie tu: https://kregiwsparcia.pl/wp-content/uploads/2021/12/Rytmus-od-klienta-do-obywatela.pdf

Peace, power, poetry. Women’s perspective on society divisions

Saving money. Economy - finance.

W ramach projektu edukatorki z 5 krajów wymeniały się doświadczeniami i wypracowywały narzędzia przydatne we wspieraniu i edukacji kobiet. Pracowałyśmy metodami nieformalnymi, wspierającymi wyrażanie siebie i poczucie własnej skuteczności, ale także zrozumienie międzykulturowe, zdobywanie wiedzy, praktykowanie wzajemnego szacunku, tolerancji i konstruktywnego myślenia. Dyskutowałyśmy nad kobiecą perspektywą w obszarze współczesnych wyzwań i podziałów w Europie. W […]

Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze

Dzięki udziałowi w szkoleniach kobiety z lokalnych społeczności zwiększą swoją skuteczność w działalności społecznej, włączą się w procesy tworzenia lokalnych polityk publicznych, np. konsultacje społeczne, zbudują poczucie swojej sprawczości i wpływu na zmiany na poziomie lokalnym, świadomie podejdą do wyborów samorządowych, zbudują sieć lokalnej współpracy. Pierwsza grupa szkoleniowo – rozwojowa rozpoczyna pracę w powiecie wołomińskim […]

Stabilne NGO – opracowanie narzędzia online do samodzielnego zaplanowania dział. ekonomicznej w NGO

contemporary website developer man typing and writing code for program website

W ramach projektu powstało Narzędzie w formie on-line na stronie internetowej, na które składa się: Formularz Diagnostyczny, Formularz Biznesmocel Canvas, Baza Wiedzy. Dzięki Narzędziu organizacje mogą przeprowadzić samodiagnozę i dowiedzieć się, w jakich obszarach powinny wzmocnić się planując działalność ekonomiczną. Mogą także skorzystać z bazy wiedzy, w tym materiałów audiowideo, dotyczącej rozpoczynania i prowadzenia działalnośc […]

wESpół – wspieramy Ekonomię Społeczną

Tailoring business

W ramach Programu wESpół przekazujemy środki na realizację projektów w małych społecznościach lokalnych, które jednocześnie przyczyniają się do wzmacniani Podmiotów Ekonomii Społecznej je realizujących. Program rozpoczął się na Mazowszu w 2020 roku, w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Od 2023 roku szczególną uwagę poświęcamy wsparciu w ramach projektu osób migranckich z Ukrainy, które szukają swojego miejsca […]

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt jest realizowany przez partnerskie organizacje, które wspierają rozwój III sektora w Warszawie zapewniając bieżące, bezpłatne wsparcie eksperckie. Przekazujemywiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na działania z różnych źródeł, w tymprzygotowywanie i rozliczanie ofert realizacji zadań publicznych, a także kwestie związane bieżącymfunkcjonowaniem organizacji w zmieniającym się otoczeniu prawnym i instytucjonalnym (wsparcieprawne, księgowe, związane z […]

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1

W ramach projektu proponujemy m.in.: szkolenia i doradztwo specjalistyczne, w tym obszarze cyfryzacji i ekologii, szkolenia i doradztwo dla JST (szczególnie z zakresu usług społecznych i deinstytucjonalizacji), orgnizację wizyt studyjnych, wsparcie animacyjne mające na celu rozwój ekonomii społecznej.

Warszawski OWES

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, budujemy środowiska lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.